21 ژوئن 2024
9 month ago
پدافند هوایی در جنوب منطقه اودسا علیه پهپادهای روسیه فعال بود
9 month ago
رئیس جمهور زلنسکی به جای الکسی رسنیکوف وزیر دفاع را با رستم عمروف، به زودی نامزدی خود را به رادا عالی پیشنهاد خواهد کرد.
9 month ago
به گفته مقامات محلی، آتش سوزی در ساختمان متروکه در کورچاتوف پس از سرنگونی پهپاد مشکوک توسط پدافند هوایی
رئیس جمهور زلنسکی با رئیس جمهور مکرون تماس تلفنی داشت9 month ago
رئیس جمهور زلنسکی با رئیس جمهور مکرون تماس تلفنی داشت
9 month ago
هوانوردی روسیه 4 بمب هوایی را در برهونکا در منطقه خرسون پرتاب کرد
9 month ago
انفجارهایی در خرسون گزارش شده است
9 month ago
جعبه رله راه آهن در روستوف-آن-دون به آتش کشیده شد
9 month ago
انفجارهای شدید در نیکوپول گزارش شده است، توپخانه روسیه این شهر را گلوله باران می کند
پدافند هوایی یک پهپاد را در نزدیکی بلگورود سرنگون کرد
2 نفر در نتیجه حمله روسیه به بندر در منطقه اودسا زخمی شدند
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت آودیوکا، نولسکه، سیورنه، نوولکساندریوکا، کرامیک، بردیچی منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
9 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هاستر، مارینکا، نوومیخایلیوکا، کاترینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
9 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، نوووکراینکا، شاختارسکه، زولوتا نیوا، اوروژاین و ریونوپیل در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به ووهلهدار و استارومایورسکه در منطقه دونتسک انجام داده است.
9 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه نووداریوکا، اولهیوسکه، چاریونه، پاولیوکا، کامیانسکه، پلاونی در منطقه زاپوریژژیا و نیکوپول منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا و روباتین در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
9 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه سابلوکیفکا، اودرادوکامیانکا، لووو، میکیلسکه، رومشکوف و ولتنسکه در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به اودرادوکامیانکا و اولهیوکا در منطقه خرسون انجام داده است.
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 30 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی نوویهوریوکا در منطقه لوهانسک، شرق به سیورن در منطقه دونتسک، جنوب به کراسنوهوریوکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک داشته است.
9 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه خرینیوکا، کارپوویچی، لئونیوکا، هرمیاچ منطقه چرنیهیو، زنوب-تروبچفسک، کیسلا دوبینا، کیندراتیوکا، وودولاهی، زاپسیلیا، توریا در منطقه سومی و منطقه ورخنیاچانوکا، اوریکیوفکا، ورخنیاچانوکا، بوسکیفکا، اورخنیا‌فیسکیف، بورکیوکا، را بمباران کرد. . ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به چونیوکا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
9 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه کامیانکا و برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به میاسوژاریوکا در منطقه لوهانسک حمله هوایی کرد.
9 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه ماکییوکا، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و هریهوریوکا، سیورسک، زوانیوکا، اسپیرنه، فدوریوکا و روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به چرنشینای منطقه خارکف، نوویهوریوکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، اسپیرنه در منطقه دونتسک انجام داده است.
در جهت باخموت، ارتش روسیه مینکیوکا، بوهدانیوکا، باخموت، چروون، دروژبا و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به Khromove، Ivanivske، Stupochky و Bila Hora در منطقه دونتسک انجام داد.
پدافند هوایی اوکراین 22 فروند از 25 پهپاد شاهد را در شبانه روز سرنگون کرد9 month ago
پدافند هوایی اوکراین 22 فروند از 25 پهپاد شاهد را در شبانه روز سرنگون کرد
9 month ago
حمله روسیه با هواپیماهای بدون سرنشین به رنی و ازمیل، منطقه اودسا
ارتش روسیه امروز 5 بار منطقه نیکوپل را گلوله باران کرد9 month ago
ارتش روسیه امروز 5 بار منطقه نیکوپل را گلوله باران کرد
ارتش روسیه کراماتورسک را گلوله باران کرد9 month ago
ارتش روسیه کراماتورسک را گلوله باران کرد
انفجارهایی در توکماک و بردیانسک گزارش شده است9 month ago
انفجارهایی در توکماک و بردیانسک گزارش شده است
9 month ago
بر اساس گزارش ها، نیروهای دفاعی اوکراین به روستای زاویتنه باژانیا رسیدند
انفجار در Zaporizhzhia گزارش شده است
9 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 45 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی نووسلیفسکه منطقه لوهانسک، کوردومیوکا در منطقه دونتسک، کراسنوخوریوکا در منطقه دونتسک داشته است.
9 month ago
پدافند هوایی یک پهپاد را بر فراز کریوی ریه سرنگون کرد
9 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه هوتا-استودنتسکا، کارپوویچی در منطقه چرنیهیو، چرناتسکه، سوسنیوکا، بویارو-لژاچی، کیندراتیوکا، توریا، پوپیوکا از منطقه سومی و وترینارنه، پیلنا، ووفچانسک، وووچانسک، مالوارک، اوخاکیو، را بمباران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
9 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه کامیانکا، کراسنه پرشه، دووریچنا، کوپیانسک، کوتلاریوکا و نووسرهییوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به کروخمالنه در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
9 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه ماکییوکا، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و یامپولیوکا، سیورسک، اسپیرنه، ویمکا، فدوریوکا و وسله در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به نوویهوریوکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک حمله هوایی کرد.
در جهت باخموت، ارتش روسیه مینکیوکا، بوهدانیوکا، چاسیو یار، دیلییوکا، دروژبا و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را در استوپوککی، بیلا هورا، نیویورک منطقه دونتسک انجام داده است.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووکالینوو، آودیوکا، پروومایسکه، هالیتسینیوکا، ممریک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به سیورن در منطقه دونتسک حمله هوایی کردند.
9 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، کوراخوف، پوبیدا، کوستیانتینیوکا، یلیزاوتیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
9 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه، ریونوپیل، نووسیلکا و زلنه پل در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به استارومایورسکه منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه اولهیوسکه، هولیایپیلسکه، چروونا کرینتسه، روبوتین، شرباکی، استپوو منطقه زاپوریژژیا و نیکوپول منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به مالینیوکا در منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون دودچانی، بریسلاو، تیاهینکا، خرسون، ولتنسکه و اولهیوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.