21 جولای 2024
5 month ago
انفجار جدیدی در پاولوهرد گزارش شد
انفجار در خارکف گزارش شده است
5 month ago
خاموشی جزئی در پاولوهراد در نتیجه حمله روسیه، عدم تامین آب و گرما
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، Bohdanivka، Ivanivske، Andriyivka در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووباخموتیوکا، لاستوچکینه، آودییوکا، توننکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر اعلام کرد.
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، کاترینیوکا، پاراسکوویوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به آنتونیوکا، کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
5 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه هرمیاچ در منطقه چرنیهیو، بویارو-لژاچی، اولکسییوکا، میروپیلیا در منطقه سومی، وترینارنه، کوزاچا لوپان، استریلچا، هاتیشه از منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه در جهت لیمان، بیلوهوریوکا، جنگل سربریانسکه در منطقه لوهانسک و تورسکه، سربریانکا، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به ایزوم منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
5 month ago
در جهت Zaporizhzhia ارتش روسیه Olhivske، Malynivka، Bilohirya، Scherbaky منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به نووآندرییوکا در منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
5 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، استارومایورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به ریونوپیل در منطقه دونتسک حمله هوایی کردند.
5 month ago
در جهت خرسون ارتش روسیه شهر خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به کاچکاریوکا و موناستیرسکه در منطقه خرسون انجام داد.
5 month ago
ارتش اوکراین 95 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی تابایفکا در منطقه خارکف، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و روزدولیوکا در منطقه دونتسک، بوهدانیوکا و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، آودییوکا، در جنوب تا توننکه، نزدیک پروومایسکه، نولسکه در منطقه دونتسک، کراس، داشت. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می‌گوید: Novomykhaylivka منطقه دونتسک، شمال به Pryutne منطقه Zaporizhzhia، Robotyne در منطقه Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson.
5 month ago
پدافند هوایی در ماریوپل فعال بود
5 month ago
انفجارهایی در خرسون گزارش شده است
5 month ago
رئیس جمهور زلنسکی یوری سودول را به عنوان فرمانده نیروهای مشترک، ایهور اسکی بیوک را به عنوان فرمانده نیروهای هوابرد، ایهور پلاهوتا را به عنوان فرمانده نیروهای دفاع سرزمینی منصوب کرد.
تخریب در نتیجه گلوله باران در Novohrodivka منطقه دونتسک5 month ago
تخریب در نتیجه گلوله باران در Novohrodivka منطقه دونتسک
پدافند هوایی اوکراین 40 پهپاد از 45 پهپاد شاهد را که روسیه به فضا پرتاب کرده بود، یک شبه سرنگون کرد5 month ago
پدافند هوایی اوکراین 40 پهپاد از 45 پهپاد شاهد را که روسیه به فضا پرتاب کرده بود، یک شبه سرنگون کرد
انفجارهایی در میکولایف گزارش شده است
5 month ago
انفجارهایی در شهر دنیپرو گزارش شده است
5 month ago
در نتیجه گلوله باران روستای توکاریوکا در منطقه خرسون یک نفر کشته و یک نفر زخمی شد
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا، جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک و ترنی، تورسکه، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، بوهدانیوکا، چاسیو یار، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا کرمیک، نووباخموتیوکا، بردیچی، لاستوچکین، آودییوکا، نتایلوف منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه لیسکیوشینا، آرخیپیوکا، لئونیوکا، هرمیاچ منطقه چرنیهیو، استارا هوتا، روژکوویچی، فوتوویژ، ولفینه، وسلیوکا، استپوک، هرابوفسکه از منطقه سومی، کوزاچا لوپان، میکوواتوکایو، کوزاچا لوپان، میکوواتوکایو، زی‌چاچا لوپان، میکوواتوکایو، در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا را بمباران کرد. منطقه خارکف ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به سردینا-بودا، دروژبا در منطقه سومی انجام داده است.
در جهت مارینکا، ارتش روسیه ماکسیمیلیانیوکا، هیورهییوکا، نوومیخایلیوکا، پاراسکوییوکا، کوستیانتینیوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
5 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه ووهلدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه، استارومایورسکه، ریونوپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به وولدار منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، تیمیریوکا، مالینیوکا، هولیایپوله، چاریونه، مالا توکماچکا، نووآندرییوکا، لوبکووه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
5 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
5 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه تیاهینکا، ایوانیوکا، توکاریوکا، ولتنسکه در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را به چرونی مایاک، کرینکی در منطقه خرسون انجام داد.
5 month ago
ارتش اوکراین 87 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی، در جنوب شرقی به ویمکا، روزدولیوکا در منطقه دونتسک، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، آودییوکا، نزدیک سیورنه، توننکه و منطقه دونتسکی و هِیِسکیف داشت. Novomykhaylivka منطقه دونتسک، Vodyane منطقه دونتسک، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
5 month ago
چند گروه از پهپادهای شاهد توسط نیروهای روسی از کریمه اشغالی پرتاب شدند.
زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با ماکرون رئیس جمهوری فرانسه گفتگوی تلفنی داشت.5 month ago
زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با ماکرون رئیس جمهوری فرانسه گفتگوی تلفنی داشت.
انفجار در نووهرودویکا در منطقه دونتسک5 month ago
انفجار در نووهرودویکا در منطقه دونتسک
5 month ago
انفجارهایی در پوکروفسک، منطقه دونتسک گزارش شده است
5 month ago
توپخانه روسیه دوباره خرسون را گلوله باران کرد
آتش سوزی در نتیجه بمباران روسیه در کوراخوف در منطقه دونتسک5 month ago
آتش سوزی در نتیجه بمباران روسیه در کوراخوف در منطقه دونتسک
5 month ago
57 زخمی بر اثر حمله هواپیماهای بدون سرنشین روسیه در خارکف در شبانه روز
5 month ago
وزارت دفاع روسیه گزارش داد که چندین پهپاد نیروی دریایی در دریای سیاه منهدم یا از کار افتاده است
ویرانی در اسماعیل در نتیجه حمله شبانه روسیه
پرتاب موشک از منطقه بلگورود گزارش شده است
5 month ago
پرتاب بمب های هدایت شونده هوانوردی روسیه به سمت ساحل غربی رودخانه دنیپرو
تخریب در نتیجه بمباران روسیه در Velykyi Burluk یک شبه5 month ago
تخریب در نتیجه بمباران روسیه در Velykyi Burluk یک شبه
تخریب در روستای Veleteneske در منطقه Kherson در نتیجه گلوله باران5 month ago
تخریب در روستای Veleteneske در منطقه Kherson در نتیجه گلوله باران
5 month ago
5 نفر بر اثر حملات پهپادهای شاهد در اودسا زخمی شدند
7 نفر از جمله 3 کودک در اثر حمله پهپادهای روسی در خارکف کشته شدند، چندین خانه در آتش سوخت5 month ago
7 نفر از جمله 3 کودک در اثر حمله پهپادهای روسی در خارکف کشته شدند، چندین خانه در آتش سوخت
پدافند هوایی اوکراین 23 فروند پهپاد از 31 پهپاد شاهد را که روسیه به فضا پرتاب کرده بود، سرنگون کرد5 month ago
پدافند هوایی اوکراین 23 فروند پهپاد از 31 پهپاد شاهد را که روسیه به فضا پرتاب کرده بود، سرنگون کرد