20 جولای 2024
2 month ago
انفجار مهیبی در کوستیانتینیوکا گزارش شد
2 month ago
انفجارهایی در نزدیکی پوکروفسک گزارش شده است
2 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه ایوانیوکا، نووتیاهینکا، ولتنسکه، کیزومیس منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به کرینکی و ایوانیوکا در منطقه خرسون انجام داده است.
2 month ago
ارتش اوکراین 71 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی کیسلیوکا در منطقه خارکف، نوویهوریوکا، استلماخیوکا در منطقه لوهانسک، نوسکه، جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک، ترنی منطقه دونتسک، اسپیرنه، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا و نووی، منطقه کروووکالینوسک داشت. اومانسکه و نتایلوف از منطقه دونتسک، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، وودیان، پاراسکوویوکا و از غرب به پوبیدا در منطقه دونتسک، استارومایورسکه از منطقه دونتسک و روباتین از منطقه زاپوریژژیا، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، کراسنوگریوکا، پاراسکوویوکا، وولدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اوریخیف، مالینیوکا، بیلوهیریا، روبوتین، پیاتیخاتکی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه خرینیوکا، لئونیوکا در منطقه چرنیهیو، میروپیلسکه، نوا اسلوبودا، کلوسی از منطقه سومی را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به استریلچا، سینلنیکووه و ووچانسکی خوتوری در منطقه خارکف انجام داده است.
2 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه ماکییوکا در منطقه لوهانسک، ترنی، یامپولیوکا، زاریخنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به ترنی، یامپولیوکا در منطقه دونتسک و جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک انجام داده است.
2 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه کالینیوکا، چاسیو یار، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به چاسیو یار و دروژبا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک سینکیوکا، استپووا نووسلیوکا، پیشانه منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه آرخانهلسکه، سوکیل و نووپوکروسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به آرخانهلسکه، نووژلان و کارلیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
2 month ago
چندین گروه از پهپادهای شاهد بر فراز اوکراین پرواز می کنند
2 month ago
انفجارهایی در کوستیانتینیوکا گزارش شده است
وزارت دفاع روسیه مدعی شد که 66 پهپاد را در منطقه کراسنودار ساقط کرده است2 month ago
وزارت دفاع روسیه مدعی شد که 66 پهپاد را در منطقه کراسنودار ساقط کرده است
2 month ago
پهپادهای کامیکازه به انبار ماژول های کنترل و اصلاح بمب های هوایی در فرودگاه نظامی در شهر کوشفسکایا در منطقه کراسنودار حمله کردند.
2 month ago
انفجار در کریوی ریه گزارش شده است
2 month ago
واحد پردازش اصلی در نتیجه حمله هواپیمای بدون سرنشین به پالایشگاه ایلسکی در اسلاویانسک-نا-کوبانی و فرودگاه در شهر کوشفسکایا آسیب دید.
2 month ago
انفجارهای جدیدی در شهر دنیپرو گزارش شده است
پدافند هوایی اوکراین 6 موشک از 9 موشک کروز Kh-101، 8 موشک از 9 موشک کروز Kh-59/Kh-69، 1 موشک از 2 موشک کروز اسکندر-K، 6 موشک از 8 موشک کروز کالیبر را سرنگون کرد. روسیه همچنین 2 موشک S-300 و 4 موشک Kh-47 Kinzhal پرتاب کرد.2 month ago
پدافند هوایی اوکراین 6 موشک از 9 موشک کروز Kh-101، 8 موشک از 9 موشک کروز Kh-59/Kh-69، 1 موشک از 2 موشک کروز اسکندر-K، 6 موشک از 8 موشک کروز کالیبر را سرنگون کرد. روسیه همچنین 2 موشک S-300 و 4 موشک Kh-47 Kinzhal پرتاب کرد.
شرکت انرژی اوکراین DTEK می گوید که 4 نیروگاه DTEK در شبانه روز توسط روسیه مورد حمله قرار گرفته است، تلفات و خسارات وارده شده است.2 month ago
شرکت انرژی اوکراین DTEK می گوید که 4 نیروگاه DTEK در شبانه روز توسط روسیه مورد حمله قرار گرفته است، تلفات و خسارات وارده شده است.
2 month ago
انفجارهایی در خرسون گزارش شده است
انفجار در پالایشگاه اسلاویانسک-نا-کوبانی
آتش سوزی در پالایشگاه ایلسکی در نتیجه حمله پهپاد گزارش شده است
رئیس منطقه اسلاویانسکی این منطقه گزارش داد که ستون تقطیر در جریان حمله پهپادهای اوکراینی به یک پالایشگاه در منطقه کراسنودار آسیب دیده است.
2 month ago
فرماندار کراسنودار کرای می گوید بیش از 10 هواپیمای بدون سرنشین در طول شب با ابزار جنگ الکترونیک در منطقه رهگیری شدند.
2 month ago
پس از انفجارهای قبلی، آب در چندین منطقه شهر دنیپرو قطع شد
2 month ago
انفجار در منطقه Lviv گزارش شده است
2 month ago
انفجارهایی در شهر دنیپرو گزارش شده است
انفجارهایی در پالایشگاه اسلاویانسک نا کوبانی در منطقه کراسنودار گزارش شده است.
انفجار در خارکف گزارش شده است
حداقل 5 بمب افکن Tu-95MS از فرودگاه اولنیا به هوا منتقل می شوند
2 month ago
انفجارهایی در منطقه ژیتومیر گزارش شده است
2 month ago
انفجارهایی در ایوانو-فرانکیفسک گزارش شده است
2 month ago
انفجارهایی در منطقه ایوانو-فرانکیفسک گزارش شده است
2 month ago
پدافند هوایی در مناطق کیف و خملنیتسکی فعال بود
در جهت باخموت، ارتش روسیه هریهوریوکا، کالینیوکا، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به چاسیو یار در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
2 month ago
ارتش روسیه در جهت آودیوکا کرمیک، آرخانهلسکه و سولوویوو در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به نووباخموتیوکا و ممریک در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، ووهلهدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هواپیماهای روسی حملات هوایی را به پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک انجام دادند.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اوریخیف، چروون، بیلوهریا، کامیانسکه در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت خرسون ارتش روسیه تیاهینکا، ایوانیوکا، نووتیاهینکا، بیلوزرکا، ولتنسکه، کیزومیس، توکاریوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به تومارین در منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
2 month ago
ارتش اوکراین 67 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی کیسلیوکا، برستوو در منطقه خارکف، استلماخیوکا در منطقه لوهانسک، جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک، نزدیک ترنی و جنوب تا زاریخنه منطقه دونتسک، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، وییمکا، اسپیرنه و ایوانسکیف داشت. منطقه، Arkhanhelske، Keramik، Ocheretyne، Semenivka، Umanske، Kalynove منطقه دونتسک، Krasnohorivka، Heorhiyivka، Prechystivka و Urozhayne از منطقه دونتسک، Staromayorske از منطقه دونتسک و Robotyne از منطقه Zaporizhzhia، Krynky منطقه ژنرال Krynky از Kherthen اوکراین در گزارش عصر می گوید: ژنرال ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اطلاعات عملیاتی در 18.00 2024.04.26
2 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه خرینیوکا، یلین، هوتا-استودنتسکا، لوبیان و بوچکی در منطقه چرنیهیو، پروهرس، استاریکووه، بیلوپیلیا و بیلوودی در منطقه سومی را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه در شهر سومی، در نزدیکی ولفین منطقه سومی، درهاچی، ویسکا یاروها، لیپتسی، اوهیرتسوه و وودیان در منطقه خارکف حملات هوایی انجام داد.
2 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، پتروپاویوکا، استپووا نووسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را به Pischane و Hlushkivka منطقه خارکف انجام داده است.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا در منطقه لوهانسک، ترنی، یامپولیوکا، تورسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
گزارش ها از پرتاب موشک های کالیبر از دریای سیاه
وزارت دفاع بلژیک می‌گوید این کشور در سال جاری، زودتر از موعد مقرر، جت‌های جنگنده F-16 را به اوکراین عرضه خواهد کرد.
@SecDef می‌گوید بسته ۶ میلیارد دلاری برای اوکراین قابلیت‌های جدیدی را از رهگیرهای صنعتی ایالات متحده برای NASAMS و Patriots، سلاح‌های ضد پهپاد، مهمات هوا به زمین و پشتیبانی نگهداری و پشتیبانی به ارمغان می‌آورد.
2 month ago
انفجار در منطقه Synelnykove گزارش شده است
2 month ago
بر اساس گزارش‌ها، نیروهای روسی سمنیوکا را در نزدیکی آودیوکا تصرف کردند
2 month ago
ارتش روسیه خرسون را با MLRS گلوله باران کرد
انفجارهایی از Horlivka و Starokostiantynivka گزارش شده است2 month ago
انفجارهایی از Horlivka و Starokostiantynivka گزارش شده است
بمباران هوانوردی روسیه در چاسیو یار و کوستیانتینیوکا با بمب های هدایت شونده2 month ago
بمباران هوانوردی روسیه در چاسیو یار و کوستیانتینیوکا با بمب های هدایت شونده
2 month ago
اداره کیف: شهر تخلیه دو بیمارستان را که یکی از آنها بیمارستان کودکان واقع در خیابان بوگاتیرسکا است، فوری آغاز می کند. از آنجایی که ویدئویی به طور گسترده در رسانه های اینترنتی پخش می شود که در واقع از حمله دشمن به این مراکز درمانی خبر می دهد.
2 month ago
2 نفر در نتیجه گلوله باران روسیه با MLRS GRAD در Bilopillia کشته شدند
2 نفر از جمله یک کودک در اثر گلوله باران روسیه در نیکوپل زخمی شدند2 month ago
2 نفر از جمله یک کودک در اثر گلوله باران روسیه در نیکوپل زخمی شدند
3 کودک و یک نفر دیگر در نتیجه حمله هوایی روسیه در درهاچی منطقه خارکف زخمی شدند
2 month ago
پرتاب بمب های هدایت شونده هوانوردی روسیه به سمت منطقه خارکف
پدافند هوایی اوکراین پهپاد Orlan-10 را بر فراز منطقه خرسون و پهپاد ZALA را بر فراز منطقه اودسا سرنگون کرد.2 month ago
پدافند هوایی اوکراین پهپاد Orlan-10 را بر فراز منطقه خرسون و پهپاد ZALA را بر فراز منطقه اودسا سرنگون کرد.