20 جولای 2024
در جهت باخموت، ارتش روسیه هریهوریوکا، کالینیوکا، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به دروژبا و نیویورک در منطقه دونتسک انجام داده است.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه بردیچی، سمنیوکا، پروومایسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اولکساندروپیل در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه پولتاوکا، چروون، بیلوهیریا، روبوتین، نوودانیلیوکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به استارومایورسکه منطقه دونتسک، اوریخیف، نووآندرییوکا، پیاتیکاتکی در منطقه زاپوریژژیا انجام داد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، خرسون، تیاهینکا، ایوانیوکا، کرینکی منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ترنی یامپولیوکا، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوویهوریوکا، جنگل سربریانسکه در منطقه لوهانسک و روزدولیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کوستوبوبریف، هوتا-استودنتسکا در منطقه چرنیهیو، استارا هوتا، کوپیکی، پوپیوکا در منطقه سومی، اودی، استریلچا، استاریسا، ولوخیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به موراوینیا، کوپیکی، سینه منطقه سومی، ولیکی بورلوک، ووچانسک در منطقه خارکف انجام داده است.
4 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، پاراسکوویوکا، ووهلهدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در وولدار، وودیان، اوروژاین در منطقه دونتسک انجام داد.
4 month ago
ارتش اوکراین 53 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی، یامپولیوکا، اسپیرنه و روزدولیوکا در منطقه دونتسک، کلیشچییوکا، آندرییوکا و جنوب تا چاسیو یار در منطقه دونتسک، بردیچی، اورلیوکا، توننکه، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، هه‌یورسک داشت. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک، جنوب به نووداریوکا و شمال غرب وربوف در منطقه زاپوریژژیا، در کرانه شرقی رودخانه دنیپرو در منطقه خرسون.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک سینکیوکا، پتروپاویوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
4 month ago
انفجارهایی در خرسون گزارش شده است
زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه تلفنی گفتگو کرد4 month ago
زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه تلفنی گفتگو کرد
پدافند هوایی روسیه یک پهپاد را در منطقه بلگورود سرنگون کرد
4 month ago
یک پهپاد در منطقه توسنو در منطقه لنینگراد سرنگون شد، پرواز از فرودگاه پولکوو به طور موقت متوقف شد.
4 month ago
انفجارهایی در خرسون گزارش شده است
4 month ago
یک پهپاد در منطقه نووگورود سرنگون شد
4 month ago
یک نفر در نتیجه حمله روسیه در آنتونیوکا زخمی شد
سربازان روسی هفته گذشته حدود 50 بار از نارنجک حاوی کلروپیکرین استفاده کردند که 15 بار دیروز بود.
4 month ago
2 نفر در نتیجه حمله پهپادهای شاهد روسیه در شهر دوبروپیلیا در منطقه دونتسک کشته شدند.
9 نفر در نتیجه حملات موشکی اس-300 در میرنوهرد منطقه دونتسک زخمی شدند.
خسارت در میرنوهرد در اثر گلوله باران
4 month ago
بر اثر اصابت موشک به یک شرکت صنعتی در ناحیه نووموسکوفسک یک نفر زخمی شد
پهپاد شاهد به یک شرکت صنعتی در منطقه اودسا آسیب رساند4 month ago
پهپاد شاهد به یک شرکت صنعتی در منطقه اودسا آسیب رساند
4 month ago
یک کامیون در نتیجه حمله پهپاد در منطقه استرویتل در منطقه بلگورود آتش گرفت
4 month ago
آتش سوزی در انبار نفت در منطقه کورسک پس از حمله پهپاد
پدافند هوایی اوکراین 35 فروند از 39 پهپاد شاهد را در طول شبانه روز در چندین منطقه سرنگون کرد4 month ago
پدافند هوایی اوکراین 35 فروند از 39 پهپاد شاهد را در طول شبانه روز در چندین منطقه سرنگون کرد
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه یلین، بارانیوکا، بلشنیا، بوچکی در منطقه چرنیهیو، ولفین، کاترینیوکا، زاپسیلیا، پوروزوک منطقه سومی، هوریف کوزاچوک، هاتیشه، ووفچانسک، بوچکووه، بودارکیف، منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به هرانیو منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه پروهرس، ووچه، ژلان، میرنوهراد، نووهرودیوکا، اومانسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اولکساندروپیل، نوولکساندریوکا، نووباخموتیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به سینکیوکا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ترنی تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، رودولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و نووسادوو، ترنی، یامپولیوکا، میکولایوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت باخموت ارتش روسیه میکولایوکا، واسوکیوکا، بوهدانیوکا، چاسیو یار، ایوانیوسکه، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را به بوهدانیوکا، چاسیو یار، دروژبا در منطقه دونتسک انجام داده است.
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، برستکی، کوستیانتینیوکا، آنتونیوکا، کاترینیوکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در Krasnohorivka، Maksymilyanivka، Vuhledar منطقه دونتسک انجام داد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اوریخیف، مالینیوکا، هولیایپوله، مالا توکماچکا، نووآندرییوکا، مالی شرباکی، پریمورسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون شهر خرسون و اوزوکوریفکا، بریسلاو، اودرادوکامیانکا، توکاریوکا، آنتونیوکا، استانیسلاو منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
ارتش اوکراین 58 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی و اسپیرنه در منطقه دونتسک، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک، بردیچی، اورلیوکا، توننکه، پروومایسکه در منطقه دونتسک، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، نوبومیکیوکا از منطقه دونتسک و نوبومیکیوکایل داشت. در گزارش شامگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین می‌گوید کلام منطقه زاپوریژژیا
4 month ago
انفجارهایی در خرسون گزارش شده است
4 month ago
Airplanes launch a raid on the Al-Zaytoun neighborhood in Gaza
حملات با بمب های هدایت شونده هوایی، در سراسر خط مقدم ادامه دارد4 month ago
حملات با بمب های هدایت شونده هوایی، در سراسر خط مقدم ادامه دارد
4 month ago
یک نفر در نتیجه بمباران روسیه در منطقه سمنیوکا در منطقه چرنیهیو زخمی شد
4 month ago
3 زخمی در خرسون در نتیجه گلوله باران روسیه
حملات هواپیماهای بدون سرنشین در بلگورود و ژلزنوگورسک گزارش شده است
4 month ago
ارتش روسیه حومه خرسون را گلوله باران کرد
انفجار در کریوی ریه گزارش شد، هیچ آژیر خطری به صدا درآمد4 month ago
انفجار در کریوی ریه گزارش شد، هیچ آژیر خطری به صدا درآمد
در نتیجه گلوله باران صبح امروز در منطقه چرووناهریهوریوکا یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند4 month ago
در نتیجه گلوله باران صبح امروز در منطقه چرووناهریهوریوکا یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند
تخریب در Kherson در نتیجه بمباران یک شبه4 month ago
تخریب در Kherson در نتیجه بمباران یک شبه
4 month ago
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد 3 فروند پهپاد بر فراز منطقه ولگوگراد، 41 فروند بر فراز منطقه روستوف، 2 فروند در منطقه کورسک و 1 فروند در منطقه بلگورود سرنگون شدند.
ویرانی در شاخوو در منطقه دونتسک در نتیجه گلوله باران روز گذشته روسیه4 month ago
ویرانی در شاخوو در منطقه دونتسک در نتیجه گلوله باران روز گذشته روسیه
پدافند هوایی اوکراین 12 فروند از 15 پهپاد شاهد را در شبانه روز سرنگون کرد4 month ago
پدافند هوایی اوکراین 12 فروند از 15 پهپاد شاهد را در شبانه روز سرنگون کرد
4 month ago
آتش سوزی در یک شرکت صنعتی در کریوی ریه در نتیجه حمله پهپاد شاهد گزارش شد
پهپادهای پدافند هوایی بر فراز موروزوفسک منطقه روستوف
پهپاد بر فراز کورسک سرنگون شد
چندین پهپاد بر فراز تاگانروگ منطقه روستوف سرنگون شدند