17 جولای 2024
در جهت باخموت، ارتش روسیه هریهوریوکا، کالینیوکا، چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به نیویورک در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووباخموتیوکا، سمنیوکا، نتایلوف منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت Orikhiv ارتش روسیه Poltavka، Malynivka، Chervone، Bilohirya، Scherbaky منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به روبوتین منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، لوو، تیاهینکا، ایوانیوکا، نووتیاهینکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا، وولدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین 87 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی منطقه دونتسک، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، نووی، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، بردیچی، سمنیوکا، اومانیوماوسک، منطقه کراسنووو، دونتسکه و پریرنسک داشت. در گزارش عصرانه ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، نوومیخایلیوکا، پوبیدا، وودیان و اوروژاین در منطقه دونتسک، استارومایورسکه منطقه دونتسک، شمال به پریوتن و جنوب غربی بیلوهیریا در منطقه زاپوریژژیا، کرینکی در منطقه خرسون می‌گویند.
3 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک سینکیوکا، پتروپاویوکا، کیسلیوکا، پیشانه در منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه لئونیوکا، کوستوبوبریف، یانژولیوکا در منطقه چرنیهیو، سوسا، پوپیوکا در منطقه سومی، اودی، کوزاچا لوپان، استریلچا در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به اوهرویدی، وزدویژنسکه در منطقه سومی، لوکیانتسی و ولوخیوکا در منطقه خارکف انجام داد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا، تورسکه، زاریخنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
انفجار در Kropivnitsky گزارش شده است
3 month ago
حمله موشکی در پولتاوا گزارش شد
حمله موشکی در بردیانسک گزارش شد
3 month ago
پل کرچ به دلیل تهدید موشکی بسته شده است
3 month ago
4 نفر در نتیجه گلوله باران با MLRS در سیورسک منطقه دونتسک کشته شدند
ارتش روسیه شب گذشته به زیرساخت های منطقه دنیپروسکی حمله موشکی کرد
3 month ago
انفجار در خرسون در حالی که ارتش روسیه شهر را گلوله باران می کند
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، تیاهینکا، ایوانیوکا، میکیلسکه، بیلوزرکا، ولتنسکه، میخایلیوکا، کیزومیس، بریسلاو منطقه خرسون و شهر خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه چروون، هولیاپیلسکه، نوودانیلیوکا، مالی شرباکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد که هواپیمای روسیه به روبوتین منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه هرمیاچ منطقه چرنیهیو، نوا هوتا، ولفین، لوکنیا، میروپیلیا و استپوک در منطقه سومی را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به خلیبوروب در منطقه سومی حمله هوایی کردند.
3 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه نوسکه در منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا، تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به کوپیانسک، پتروپاویوکا، پودولی منطقه خارکف، جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک، نووسادوو در منطقه دونتسک انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، هریهوریوکا، کالینیوکا، نووی منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووکالینوو، نووباخموتیوکا، نتایلوف، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به بردیچی، اومانسکه، سمنیوکا و یاسنوبرودیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
ارتش اوکراین 42 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ورخنوکامیانسکه، نووی، چاسیو یار، نیویورک، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، نووکالینوو، پروومایسکه و نتایلوف در منطقه دونتسک، و کراسنوکومیانسک در منطقه کراسنووومیورسکی و کراسنووومیورسکیکا انجام داد. منطقه دونتسک، کرینکی منطقه خرسون، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه هورهییوکا، کوستیانتینیوکا، ووهلهدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به وودیان و اولکساندروپیل در منطقه دونتسک انجام داد.
3 month ago
انفجارهایی در منطقه کراماتورسک گزارش شده است
9 زخمی بر اثر ترکش موشک در شهر دنیپرو و جامعه لیوبیمیوکا
3 month ago
انفجاری در شهر دنیپرو در میان هشدار تهدید موشکی گزارش شده است
پدافند هوایی اوکراین 2 فروند موشک Kh-59 را بر فراز دریای سیاه در نزدیکی اودسا سرنگون کرد
3 month ago
هوانوردی روسیه با 2 بمب به اسلاتینو در منطقه خارکف حمله کرد
3 month ago
هوانوردی روسیه بمب های هدایت شونده را به سمت منطقه خارکف پرتاب می کند
پدافند هوایی اوکراین شبانه 10 فروند پهپاد شاهد را بر فراز منطقه خارکف سرنگون کرد